Ruh Sağlığı Birimi
26 Mart 2018

 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 • İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için kurumiçi, kurumlararası ve halka yönelik eğitim vb. çalışmalar yürütmek.
 • Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantılarını düzenlemek ve toplantıda alınan kararların gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.
 • Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • Aile Hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yönelik Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek.
 • İletişim, aile içi iletişim, çocuk ihmal ve istismarını önleme, mahremiyet, çocuklarda beslenme bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü vb. konularda ve koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi amacıyla kurumiçi, kurumlar arası ve halk eğitimi çalışmalarını yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için yapılan eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere afiş, broşür, kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
 • Her ay düzenli olarak hastanelerden gelen İntiharı Önleme ve Krize Müdahale Formları ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Formlarında yer alan verileri düzenlemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Altı aylık ( RS–40 formu) dönemler ve yıllık yapılması gereken bildirimleri Bakanlığa bildirmek,
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.