Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
26 Mart 2018

 • Bulaşıcı ve Sosyal Hastalıklarla ilgili bağışıklama hususunda mevzuat, Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda, amaç tespit ederek faaliyet raporları hazırlamak.
 • Bakanlıktan gelen genelge, tamim ve emirlerin tüm teşkilata duyurulmasını ve bu esaslar doğrultusunda hizmetin yürütülmesinin koordinasyonunu ve takibini sağlamak.
 • Bildirimi zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların tespiti halinde resmi ve özel tüm sağlık kurumlarının zamanında hastalık ihbarı yapmalarını temin etmek, ihbarı yapılan vakaların ilgili Aile Hekimine bildirimlerini yaparak, vakaların takip, tedavi ve sürveyansının yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Başta aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklar olmak üzere tüm bulaşıcı hastalık vakalarında gerekli filyasyon araştırmasının yapılarak değerlendirilmesi ve vaka ile ilgili özel ve genel tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
 • Salgın durumlarında ekip oluşturarak sahada salgın araştırmasının yapılmasını sağlamak.
 • Uluslararası bildirimi zorunlu hastalıklar olduğunda en hızlı şekilde bildirimlerini ve gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Bakanlıktan üçer aylık partiler halinde aldığımız aşı-serum ve enjektörlerin soğuk zincir kuralına uyularak aylık ihtiyaçlar halinde sağlık kurumlarına dağıtımlarını sağlamak.
 • Öncelikle 0-11 ay olmak üzere 5 yaş altı grupta aşısız çocuk bırakmamak için gerekli koordinasyonu ve motivasyonu sağlamak.
 • Öğrencilerin okul zamanı okul aşılarının yapılmasını sağlamak.
 • Hac mevsiminde hacca gidecek kişilerin menenjit aşılarının yapılmasını sağlamak.
 • Sağlık Personelinin ferdi veya kurumsal olarak hizmet içi eğitimlerini yapmak.
 • Sağlık kurumlarına kuduz riskli temas nedeniyle müracaat eden ve hekim tarafından kuduz aşı profilaksisine alınan kişilerin (Hastane, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü vb.) yazışma ve takiplerinin yapılması.
 • Vektörlerle veya ara konakçılarla bulaşan hastalıklarla mücadele için vektör üreme yerlerini tespit etmek, gerektiğinde kimyasal, biyolojik ve mekanik metotlarla haşere mücadelesinin yapılmasını sağlamak.
 • Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmenin önlenmesi için Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi ile işbirliği yaparak gerekli önlemlerin alınmasına veya aldırılmasını temin etmek.
 • Sıtma Biriminin yaptığı çalışmaların değerlendirilmesini yapmak.
 • Verem Biriminin çalışmalarının değerlendirmesini yapmak.
 • Polio Eradikasyon Programı kapsamında AFP( Akut Flask Paralizi) sürveyansını yapmak. AFP vakalarının incelemeleri yapılarak alınan numunelerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuarına göndermek.
 • Neonatal Tetanos Eliminasyon programının hedefine ulaşabilmesi için neonatal bebek ölümlerini belirlemek, gebelerin 2 doz tetanos aşılarının yapılmasını ve gebelikleri sonrasında (15 – 49 yaş ) kadınların tetanos aşılarının 5 li sisteme göre aşılarının tamamlanmasını sağlamak.
 • Aşı ile korunabilir hastalıkların kontrolüne yönelik düzenlenen aşı kampanyalarının İl düzeyinde koordine ederek gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Her ay il genelindeki sağlık kurumlarından gelen Form013 (Aşı Sonuçları Çizelgesi), Form013/B (Özel Hekim Aşılama Formu),  Aşı ve Serumların Stok Durumu Formu, Neonatal Bebek Ölüm Formu, MNT Aktif Sürveyans İl İzlem Formu, ASİE Formu, Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu, Form 021 (Verem Savaş Dispanserleri Aylık Çalışma Formu ), HIV Test Sonuçları ve Sıtma Aylık Çalışma formlarının kontrollerinin (yanlış ve hatalı olanların düzeltilerek ) yapılması ve her ay sonunda form icmallerinin alınarak Bakanlığa gönderilmesini sağlanmak.
 • Hastanede yapılan ELISA çalışmalarının icmallerini alarak Bakanlığa bildirimlerini yapmak.