Toplum Sağlığı Birimi
26 Mart 2018

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 • Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
 • Toplum sağlığı merkezlerinin İl’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
 • Adli tabiplik hizmetleri ile, ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.
 • İl’de cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 • Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak.
 • Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
 • Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İl’deki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
 • Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.
 • Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.