Çevre Sağlığı Birimi
21 Eylül 2020

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
 • Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
 • Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.
 • Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.
 • Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.
 • Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
 • Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.
 • Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.
 • Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
 • Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.
 • Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
 • İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
 • Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.
 • Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

       İLETİŞİM NUMARASI :  0 422 371 05 90