overlay

Tütün ve Diğer Bağ.Yapıcı Mad.Müc. Bir.

 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 • İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, programda kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İl Tütün Kontrol Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.
 • İl düzeyinde denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak. Denetimler hakkında rapor hazırlamak.
 • Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
 • İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.
 • Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu maddelerin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.
 • Alkol ve zararları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Uyuşturucu  madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.
 • Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yapmak.