overlay

Çocuk,Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Bir

 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
 • Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için ilgili Birimler ile koordineli çalışmalar yapmak.
 • Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile koordineli çalışmak.
 • Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma(NRP) eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.
 • Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında ilgili Birimler ile koordineli çalışmalar yürütmek.
 • Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.
 • Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dâhilinde ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapmak.
 • İlgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.