overlay

İç Kontrol Tanımı Amaçı ve Faydaları

 İç Kontrol:

 • İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
 • Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
 • Varlık ve kaynakların korunmasını,
 • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
 • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
İç Kontrol Amaçı
 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamaktır
İç Kontrol Faydaları
 • Sistemli ve Düzenli Çalışma
 • Kurumsallaşma
 • Etkili Yönetim ve Kontrol
 • Etkili Risk Yönetimi
 • Krizlere Hazırlık/ Fırsatları Yakalama
 • Yönetimi dışdenetimehazırkılarhesapverebilirliğigüçlendirir.
 • Yeniyöneticivepersonelinadaptasyonveverimalınabilmesüresinikısaltır.
 • Kurumsallaşmavekurumsalyönetimigüçlendirir.
 • Risklerinkayıpgerçekleşmedenönlenmesinisağlar.
 • Kurumgenelindegörevvesorumluluklarınetleştirir.
 • İşakışlarınıveyapışı standardize ederuygulamalarıstandartlara bağlar.
 • Üstyönetiminkurumperformansınıizlemesinivedüşükperformansınnedenlerinisorgulamasınısağlar.